Privaatsustingimused

Liige teadvustab, et luues endale liikme profiili www.fitbarzone.com veebikeskkonnas, annab ta teenusepakkujale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ning korras.

Liikme profiili loomisega annab liige teenusepakkujale nõusoleku edastada veebikeskkonna kasutamiseks ja teenuste osutamiseks vajalikud andmed ka FitBarZone koostööpartneritele (näiteks Stripe Payments Europe Ltd jmt).

Isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse tähenduses on igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Teenusepakkuja määratletud isikuandmete kogumine on liikmekonto loomise ning teenuste kasutamise eelduseks.

Teenusepakkuja kogub liikme kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, e-mailiaadress, sünniaeg, sugu ja treeningeelistused, samuti Facebooki või Google konto kaudu liitumisel ja autentimisel kasutatavad andmed. FitBarZone veebikeskkonda kasutades on võimalik teenuspakkujal tuvastada ka liikme IP- aadress ning asukoht.

Liige saab aru ja nõustub, et tehes liikmekeskkonnas postitusi, muutuvad need avalikuks ning teenusepakkujal on õigus postitusi jagada oma valitud veebilehtedel. Postituste tegemine ei ole teenuste kasutamise eelduseks ega liikmele kohustuslik.

Teenusepakkujale saavad liikme isikuandmed teatavaks liikmekonto loomisel ning liikmekonto edasisel kasutamisel.

Teenusepakkuja kasutab andmete kogumiseks ka küpsiseid, et muuta veebilehe kasutuskogemus liikmele isikupärasemaks ning mugavamaks, sh edastada liikmelele vastavalt nende harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame. Küpsistest loe soovi korral lähemalt siit: küpsiste kasutamine.

Liikme isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvas andmekeskuses.

Teenusepakkuja töötleb liikme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • - täita liikme ees võetud kohustusi teenuse osutamisel;
  • - muuta liikme jaoks veebikeskkonna kasutamine isikupärasemaks ning vajadustele vastavaks;
  • - pakkuda turundustegevuse kaudu liikmele teenusepakkuja poolt osutatavaid teenuseid;
  • - kasutada andmeid turundustegevuse jaoks statistika tegemisel;
  • - kasutada liikme mittepersonaalseid andmeid turundustegevuses;
  • - edastada liikmele teavet;
  • - täita oma õiguslikke kohustusi.

Teenusepakkuja töötleb liikme isikuandmeid üksnes liikme nõusolekul.

Liikmel on õigus igal ajahetkel võtta oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi, teavitades sellest teenusepakkujat aadressil info@fitbarzone.com.

Liikmel on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete muutmist, ebaõigete andmete parandamist ning oma andmete kustutamist või esitada vastuväide oma andmete töötlemisele, andes sellest teenusepakkujale teada aadressil info@fitbarzone.com.

Liikmel on õigus igal ajahetkel nõuda teenusepakkujalt oma andmete edastamist endale või kolmandale osapoolele, andes oma soovist teenusepakkujale teada aadressil info@fitbarzone.com.

Teenusepakkuja ei edasta liikme isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a. juhul, kui see on seotud liikmele parema teenuse pakkumisega (tarkvara kasutamine) või kui selleks on olemas liikme nõusolek või seadusest tulenev alus.

Teenusepakkuja säilitab liikme isikuandmeid seni, kuni liikmel on www.fitbarzone.com veebikeskkonnas liikmekonto või kuni see on vajalik liikmele teenuste osutamiseks. Teenusepakkuja võib liikme isikuandmeid säilitada kauem, kui see on vajalik tema õiguslike kohustuste täitmiseks või vaidluse lahendamiseks.

Liikmel on kohustus viivitamatult teavitada teenusepakkujat, kui tal tekib vähimgi kahtlus, et tema parooliga kaitstud liikmekontole pääsevad ligi kolmandad isikud, kellel puudub selleks liikme nõusolek, andes sellest teada aadressil info@fitbarzone.com.

Liikmel on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitseinspektsiooni poole kui teenusepakkuja eksib isikuandmete töötlemise nõuete vastu.